Декларация за защита на личните данни на uvex group

Добре дошли на нашия уебсайт! Радваме се, че се интересувате от нашата фирма. Ние, т.е. UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG и свързаните с нея дружества (по-долу наричани заедно “uvex group”), се отнасяме много сериозно към защитата на личните Ви данни. Ние обработваме данните Ви съгласно приложимото законодателство относно защитата на личните данни и най-вече съгласно Общия регламент относно защитата на данните на ЕС (ОРЗД), както и специфичните за държавите, в които имаме дейност, законодателства по прилагането му. С настоящата Декларация за защита на личните данни Ви предоставяме подробна информация относно обработването на личните Ви данни от страна на uvex group и относно Вашите права.

Лични данни са онези данни, благодарение на които е възможно да бъде идентифицирано конкретно физическо лице. Те обхващат най-вече името, рождената дата, адреса, телефонния номер, имейл адреса, както и IP адреса.

Анонимни данни се наричат онези данни, които не позволяват идентифицирането на потребителя.  

1. Отговорна страна

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Германия
тел.: +49(0)911-9736-0
имейл: datenschutz@uvex.de
Уебсайт: www.uvex.de

2. Данни за връзка относно защитата на данните

Данните за връзка с длъжностното лице по защита на данните за всички дружества от uvex group със седалище в Германия са следните:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Германия
тел.: 49(0)911-9736-0
имейл: datenschutz@uvex.de
Уебсайт: www.uvex.de

3. Вашите права като субект на данни

На първо място бихме искали да Ви обърнем внимание на Вашите права в качеството на субект на данни. Тези права са унифицирани в чл. 15-22 на ОРЗД на ЕС. Това обхваща следните права:

 • Право на достъп (чл. 15 ОРЗД на ЕС),
 • Право на изтриване (чл. 17 ОРЗД на ЕС),
 • Право на коригиране (чл. 16 ОРЗД на ЕС),
 • Право на преносимост на данните (чл. 20 ОРЗД на ЕС),
 • Право на ограничаване на обработването на данни (чл. 18 ОРЗД на ЕС),
 • Право на възражение срещу обработването на данни (чл. 21 ОРЗД на ЕС).

За да защитите тези си права, молим да се обърнете към: datenschutz@uvex.de.

Същото важи и при въпроси относно обработването на данни в нашето дружество или в случай, че искате да оттеглите вече предоставено разрешение. Освен това имате право да подадете жалба до надзорен орган за защита на личните данни.

4. Право на възражение

Моля, обърнете внимание на следното във връзка с правото на възражение:

Ако обработваме личните Ви данни за целите на директна реклама, имате право да възразите срещу този вид обработване на данните по всяко време, без да посочвате причина. Същото важи и за профилирането, доколкото то има връзка с пряката реклама.

Ако възразите срещу обработването на данните за целите на пряката реклама, ние ще спрем да обработваме личните Ви данни за тези цели. Изпращането на възражението става безплатно със свободен текст, по възможност адресиран до datenschutz@uvex.de.

В случай, че обработваме данните Ви с цел защита на легитимни интереси, можете да възразите срещу обработването им по всяко време по причини, възникнали в резултат на Вашата конкретна ситуация. Това важи също така и за профилиране въз основата на тези разпоредби.

След това ние ще престанем да обработваме Вашите лични данни, освен ако не можем да докажем съществуването на убедителни законови основания за обработката, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви или пък ако обработването се извършва за целите на установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

5. Цели и законови основания за обработването на данни

При обработването на личните Ви данни се спазват разпоредбите на ОРЗД на ЕС и всички други приложими разпоредби на законодателството във връзка със защитата на личните данни.

Правните основания за обработване на личните данни се основават най-вече на посоченото в чл. 6 ОРЗД ЕС.

Ние използваме данните Виза генериране на потенциални бизнес клиенти, за изпълнение на договорните и законовите ни задължения, за осъществяване на договорните взаимоотношения, за предлагане на продукти и услуги и за укрепване на връзката с клиентите, което може да обхваща и анализаторски дейности за целите на маркетинга и пряката реклама.

Вашето съгласие за обработването на данните може да се възприема и като изрично съгласие по смисъла на законодателството в сферата на защитата на личните данни. Преди да ни предоставите съгласието си, ние ще Ви информираме за целите на обработването на данните и за правото Ви на оттеглите съгласието си.

Ако съгласието се отнася и до обработването на специални категории лични данни, то тогава изрично ще Ви бъде обърнато внимание на този факт в декларацията за предоставяне на съгласие. Обработване на специални категории лични данни по чл. 9 ОРЗД ЕС се извършва само, ако това е наложително въз основа на нормативни изисквания и няма основание да се приема, че заслужаващи защита Ваши интереси, свързани с прекратяването на обработването, имат предимство пред тези изисквания.

В определени случаи обработването на Вашите данни се основава на законен интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква е) ОРЗД ЕС. Съгласно разпоредбите му обработването на данни е възможно, само ако то се прави с цел защита на собствените ни законни интереси или законните интереси на трети лица и при анализ на интересите беше преценено, че Вашите интереси, основни права и свободи не превалират над тях.

6. Прехвърляне на трети страни

Ще предоставяме данните Ви на трети страни само в рамките на законовите разпоредби или след предоставяне на съответното съгласие. В противен случай данните Ви няма да бъдат предоставени на трети страни, освен ако не сме задължени да го направим по силата на обвързващо законодателство (напр. предоставяне на външни органи, напр. надзорни или правоприлагащи органи).

7. Получатели на данните / Категории получатели

Гарантираме, че в рамките на нашата компания, данни получават само хората, които са нуждаят от тях, за да изпълняват своите договорни и правни задължения. Това засяга следните компании в UVEX Group:

 • UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
 • UVEX SPORTS GmbH & Co. KG
 • UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH
 • FILTRAL GmbH & Co. Vertriebs KG
 • HIPLOCK GmbH
 • ALPINA SPORTS GmbH

Прехвърлянето може да бъде необходимо, например ако кандидатствате за позиция, обявена от дъщерна компания чрез нашия централен портал за кандидати. За целите на анализа на нашите вътрешни процеси и за целите на техническата поддръжка данните се прехвърлят на UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG. Данните от маркетингов анализ също се изпращат на гореспоменатите компании. Не може да бъде изключена възможността за прехвърляне и на лични данни.

В определени случаи нашите специализирани отдели получават поддръжка от доставчици на услуги. С всички доставчици на услуги са сключени нужните договори за защита на данните.

8. Прехвърляне в трети държави / Намерение за прехвърляне в трети държави

Данните ще бъдат прехвърляни към трети държави (извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство) само ако това е необходимо за изпълнение на договорните отношения или се изисква от закона, или ако сте ни дали вашето съгласие за това.

Ние прехвърляме вашите лични данни на доставчици на услуги и групи компании извън Европейското икономическо пространство, включително САЩ. Можете да намерите списък с инструментите/доставчиците на услуги, както и подробности за местоположението, където се извършва обработката, в точка 16 „Използвани инструменти“.

С всички доставчици на услуги са сключени договорите, изисквани от законите за защита на данните.

9. Период на съхранение на данните

Ние съхраняваме данните Ви, докато те са необходими за целите на съответното обработване. Моля, обърнете внимание на факта, че при голяма част от сроковете за съхранение има изискване за продължаване на съхранението на данните. Това се отнася най-вече до изискванията за съхранение в търговското и счетоводното законодателство (напр. Търговски кодекс, Данъчен кодекс и т.н.). При липса на изискване за удължаване на съхранението, данните подлежат на рутинно изтриване след постигане на целта.

Освен това можем да съхраняваме данни, когато сте ни предоставили разрешение за това или когато ги ползваме като веществени доказателства при правни спорове в рамките на законовата давност, която може да достигне максимум тридесет години. Обичайната давност е три години.

10. Безопасно прехвърляне на данните Ви

За да защитим съхраняваните при нас данни в оптимална степен от случайни или предумишлени манипулации, загуба, унищожаване или достъп от неупълномощени лица, предприемаме съответните технически и организационни мерки за безопасност. Степените на безопасност се преразглеждат непрекъснато в сътрудничество с експерти по сигурността и се адаптират към новите норми в сигурността.

Обменът на данни от и към уебсайта ни е криптиран и в двете посоки. В уебсайта си ползваме протокола за пренос HTTPS, като винаги се ползват актуалните протоколи за криптиране.

Освен това предлагаме на потребителите си криптиране на съдържанието при формулярите ни за връзка, както и при кандидатстването за работни позиции.

Освен това има възможност за ползване на алтернативни средства за комуникация (напр. по пощата).

11. Задължение за предоставяне на данни

За създаването, изпълнението и прекратяването на договорни взаимоотношения и за изпълнението на свързаните с това договорни и законови задължения са необходими разнообразни лични данни. Същото важи и за ползването на уебсайта ни и на предоставените в него разнообразни функции.

В определени случаи се налага събирането или предоставянето на данни въз основа на нормативни разпоредби. Моля, обърнете внимание, че обработването на заявката Ви или изпълнението на свързаните с това задължения не е възможно, без да бъдат предоставени тези данни.

12. Категории, източници и произход на данните

Какви данни обработваме зависи от съответния контекст. Видът обработвани данни зависи например от това дали правите поръчка онлайн или въвеждате запитване във формуляра ни за контакт, дали ни изпращате кандидатура по работна позиция или подавате рекламация.

Моля, обърнете внимание, че може също да предоставяме информация за специфични видове обработване отделно на подходящите места, като например при зареждане на документите за кандидатстване на сървъра или при изпращане на запитване през формуляра за контакти.

12.1 Когато посещавате нашия уебсайт, ние събираме и обработваме следните данни:

 • Име на доставчиците на интернет услуги
 • Информация за уебсайта, от който ни посещавате („референт“)
 • Използвани уеб браузър и операционна система
 • IP адрес, зададен от вашия доставчик на интернет услуги
 • Заявени файлове, обем на прехвърлени данни, изтегляния/експортирани файлове
 • Информация за страниците на уебсайта ни, които сте посетили, включително дата и час

Тази обработка на данни е технически необходима, за да може съдържанието на уебсайта ни да бъде доставено на вашето устройство. Поради това вашият IP адрес трябва задължително да бъде събран и съхраняван за продължителността на съответната сесия. Същото важи и за другите данни, чиято обработка е необходима за правилното показване на уебсайта. Съхраняването на данните в така наречените регистрационни файлове служи и за допълнително оптимизиране на сайта, осигуряване на функционалности, гарантиране на сигурността на нашите приложения и за правна защита (например регистриране на атаки към нашия уебсайт и и защита срещу тях).

Правното основание за тази обработка и за временното съхраняване на данни е нашият легитимен интерес като оператор на уебсайт (чл. 6, ал. 1, буква f), EU-DS-GVO).

Периодът на съхранение на данните е ограничен и те се изтриват веднага щом вече не е нужно да се съхраняват за целите на обработката. Ако данните се събират за правилното показване на нашия уебсайт, това се изпълнява след приключване на сесията. Когато се съхраняват в регистрационни файлове, данните се изтриват или анонимизират след 31 дни.

12.2 При заявка за контакт ние събираме и обработваме следните данни:

На уебсайта ни има форма за контакт, която може да се използва за връзка с нас по електронен път. Ако ни пишете чрез формата за контакт, ние ще обработим данните, които сте предоставили в нея, за да се свържете с нас и да отговорим на вашите въпроси и искания.

Чрез формата за контакт събираме следните данни:

 • Вид на заявката
 • Име, собствено име
 • Фирма, и ако е приложимо, брой служители
 • Обръщение
 • Имейл адрес
 • Телефонен номер
 • Съдържание на заявката

Тук се спазва принципа за икономия и избягване на данни, като това означава, че трябва да предоставите само данните, които са ни нужни за контакт с вас (задължителна информация). Това са вид на заявката, съдържание на заявката, име и собствено име, както и имейл адрес. Тези задължителни данни са маркирани с * (звездичка).

Освен това вашият IP адрес се обработва по технически причини и като правна защита. Всички останали данни са в незадължителни полета и могат да бъдат предоставени по ваше желание (например за да дадете по-индивидуални отговори на въпросите).

С цел защита на сигурността и поверителността на данните ви сме въвели подходящи мерки за сигурност. Заявката ви се изпраща към нас в шифрован вид.

Ако се свържете с нас чрез имейл, ще обработим предоставените лични данни единствено с цел обработка на вашето искане. Ако не използвате формулярите за контакт с нас, няма да бъдат събирани други данни.

12.3 В процеса на регистрация обработваме следните данни:

На уебсайта ни предлагаме на потребителите възможността да се регистрират и предоставят лични данни при регистрирането.

За целта събираме следните данни:

 • Обръщение
 • Фамилия, име
 • Дата на раждане
 • Адрес за доставка
 • Адрес за фактуриране
 • Номер на клиент
 • № по ДДС
 • Брой служители на фирмата
 • Данни на лицето за контакт
 • Имейл адрес.

 

Регистрацията е необходима или възможна с цел изпълнение на сключен с Вас договор (от нашия онлайн магазин) или за реализиране на преддоговорни мерки, ако е предоставена възможност и за достъп за гости.

За целта спазваме принципа за свеждане до минимум и избягване на събирането на данни, като само необходимите за регистрацията данни са обозначени със звездичка (*) като задължително поле. Такива например са имейл адресът, както и паролата и повтарянето на паролата.

При поръчка от онлайн магазина ни за доставката освен това се нуждаем и от данните за адреса за фактуриране (обръщение, име, фамилия, адрес). Ако адресът на доставка е различен от адреса за фактуриране, в допълнение трябва да предоставите горепосочените данни и за адреса за доставка.

При регистрация на уебсайта ни освен това се запазват IP адресът на потребителя, датата и часа на регистрацията (изходни технически данни). С натискане на бутона “Регистрирайте се сега” давате разрешението си за обработка на данните Ви.

Моля, обърнете внимание на следното: Посочената от Вас парола се съхранява от нас в криптиран вид. Служителите на фирмата ни не могат да разчетат паролата. Поради това те няма да бъдат в състояние да Ви предоставят каквато и да е информация, ако забравите паролата си.

В такъв случай ползвайте функция "Забравена парола”, при която ще Ви бъде изпратена автоматично генерирана нова парола по имейла. Никой от служителите ни няма право да поиска да му изпратите паролата си по телефона или в писмен вид. Молим Ви в случай на такова запитване да не споделяте паролата си.

След завършване на процеса по регистрация Вашите данни се съхраняват от нас с цел ползване на защитената зона за клиенти. При вход в нашата интернет страница с имейл адрес като потребителско име и парола, тези данни се предоставят за извършваните от Вас дейности на нашата интернет страница (напр. за поръчки от нашия онлайн магазин). Направените поръчки могат да бъдат проследени в историята на поръчките. Тук можете да правите промени по адресите за фактуриране и доставка.

Регистрираните лица могат самостоятелно да правят промени или корекции по адресите за фактуриране и доставка в историята на поръчките. За промени или корекции можете да се обръщате и към отдела ни за обслужване на клиенти. Разбира се, Вие можете да прекратите или изтриете регистрацията си, респ. клиентския си профил. За целта се обърнете към отдела ни за обслужване на клиенти.

12.4 За информационните бюлетини ние събираме и обработваме следните данни:

На нашия уебсайт можете да се абонирате за безплатен информационен бюлетин.

За целите на регистрацията за информационния бюлетин се събират следните данни:

 • Фамилия, име
 • Избор “Регистрация като физическо лице, бизнес клиент, търговец”
 • Имейл адрес
 • Предоставеният от интернет доставчика Ви IP адрес
 • Данни от анализа на вградения пиксел за проследяване (час на отваряне на информационния бюлетин, отворени връзки).

Посоченият при регистрацията за информационния бюлетин имейл адрес, както и името Ви се използват за изпращане на персонализиран информационен бюлетин.

За целта спазваме принципа за свеждане до минимум и избягване на събирането на данни, тъй като единственото обозначено като задължително е полето за имейл адреса. Освен това поради техническа необходимост и за правна защита при регистрация за информационния бюлетин при абониране за бюлетина се обработва IP адресът Ви.

За изпращането на информационни бюлетини по имейл използваме т.нар. процедура за двойно потвърждаване. Това означава, че ще получавате реклами по имейл, само едва след като изрично сте потвърдили, че искате да активираме услугата за изпращане на информационен бюлетин. Това става, като Ви изпратим известие по имейла и Ви помолим да потвърдите, че искате да получавате информационния ни бюлетин на този имейл адрес, като щракнете върху изпратената в имейла връзка.

Разбира се, можете да прекратите абонамента си по всяко време през предвидената в информационния бюлетин възможност за прекратяване на абонамента, с което оттегляте разрешението си. Освен това можете по всяко време да прекратите абонамента си за информационния ни бюлетин директно от интернет страницата ни.

Освен това в нашия информационен бюлетин има вграден пиксел за проследяване. Това е малко графично изображение, вградена директно в информационния бюлетин. С помощта на проследяващия пиксел сме в състояние да запишем статистически данни за обсега и успешността на информационния бюлетин. За да направим тази оценка, проследяващият пиксел събира следните данни:

 • Час на отваряне на информационния бюлетин
 • отворени връзки от информационния бюлетин.

Проследяващият пиксел се ползва с цел оптимизиране на информационния бюлетин и адаптиране на съдържанието му във възможно най-голяма степен към интересите на потребителите.

В случай че се съгласите да Ви бъде изпращан информационния бюлетин, Вие се съгласявате и на ползването на проследяващия пиксел. Ако прекратите регистрацията си за информационния бюлетин или през връзката в него, или през уебсайта ни, ще бъдат изтрити и събираните от проследяващия пиксел данни за Вас.

12.5 В онлайн блога си ние събираме и обработваме следните данни:

На нашия уебсайт предлагаме на регистрираните потребители възможността да публикуват коментари към публикациите в блога ни, както и да отговарят на вече налични коментари.

В тази връзка се събират следните данни:

 • Коментар на потребителя
 • Час на коментара
 • Избрано потребителско име или име
 • Имейл адрес
 • Предоставеният от интернет доставчика Ви на IP адрес

В тази връзка искаме да Ви обърнем внимание, че коментарите в нашия блог винаги се показват заедно с избраното от потребителя име (псевдоним), както и с часа на публикацията.

IP адресът се запазва за целите на правната защита на uvex group, в случай че даден коментар нарушава правата на трети страни или в случай че се публикува незаконно съдържание.

Ние няма да прехвърляме събраните от блога лични данни към трети страни, освен ако това не е наложително с оглед на законовите разпоредби или с цел упражняване или защитаване на законовите претенции на uvex group.

13. Разплащателни системи (чл. 6, ал. 1, букви а), б) ОРЗД ЕС), проверка на кредитоспособността (чл. 6, ал. 1, буква е) ОРЗД ЕС)

В нашия онлайн магазин можете да плащате по сметка, с кредитна карта, с PayPal или с изтегляне на пари от банковата сметка (директен дебит по SEPA). За целта се събират съответните данни, които са необходими за извършване на плащането, за да може да бъде изпълнена поръчката и да бъде завършено плащането. Освен това поради техническа необходимост и за правна защита се обработва IP адресът Ви.

За целта спазваме принципа за свеждане до минимум и избягване на събирането на данни, тъй като Вие сте длъжни да ни предоставите само такива данни, каквито са ни абсолютно необходими за завършване на плащането и за изпълнение на договора, или такива, с чието събиране изпълняваме нормативните си задължения.

Без тези данни за жалост ще се наложи да отхвърлим сключването на договор, тъй като няма да бъдем в състояние да го изпълним.

 Предоставената от нас система за разплащания използва SSL криптиране за безопасно прехвърляне на данните Ви.

Забележка относно плащането по сметка: Ако в онлайн магазина ни изберете опцията за разплащане “По сметка”, ще извършим проверка на кредитоспособността Ви. За целта се проверяват данните за кредитоспособност в Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung (Общността за обща кредитна защита), в агенциите за кредитна информация или в дружествата за застраховка на кредити за проверка на кредитните рискове, респ. рисковете от прекратяване на плащането.

Забележка относно плащането с кредитна карта: Както е обичайно за разплащания с кредитна карта, се проверяват данните на кредитната карта.

Забележка относно PayPal: PayPal е фирма на PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Ако при подаване на поръчката в нашия онлайн магазин съответното лице избере разплащателна опция “PayPal”, данни на лицето биват автоматично прехвърлени към PayPal.

При избор на тази разплащателна опция съответното лице се съгласява на необходимото за завършване на плащането прехвърляне на лични данни. В обичайния случай прехвърляните към PayPal лични данни са име, фамилия, адрес, имейл адрес, IP адрес, телефонен номер, мобилен номер или други данни, които са необходими за извършване на плащането. Необходими за изпълнение на договора за покупка са и лични данни във връзка с конкретната поръчка. Подробности за защитата на личните данни в PayPal можете да намерите на: https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_EN ((за правната уредба след 25.05.2018 г.).

Забележка относно директния дебит: Както е обичайно за тегленето от банкова сметка, събираме данни за сметката Ви, за да можем да изтеглим съответната сума от нея.

14. Автоматизирани решения за отделните случаи

Не използваме изцяло автоматични процеси на обработка за вземане на решения.

15. Технологии за оценяване на поведението на потребителите на нашия уебсайт (чл. 6, ал. 1, буква a), EU-DS-GVO).

Нашият уебсайт на няколко места използва технологии за оценяване на вашето поведение при използване, с цел оптимизиране на уебсайта. За тези цели се използват бисквитки, бисквитки на трети страни и локално съхранение. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър, и които браузърът ви съхранява (локално на вашия твърд диск).

Ние използваме тези технологии само с вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква a), EU-DS-GVO). Това ни позволява да анализираме начина, по който потребителите използват нашите уебсайтове. Така можем да съобразяваме съдържанието на уебсайта с нуждите на посетителите. Бисквитките също така ни позволяват да измерваме ефективността на конкретна реклама и например да я предлагаме в съответствие с тематичните интереси на потребителя.

Ако сте дали съгласието си тук, можете да го оттеглите по всяко време, като отворите отново банера за съгласие ТУК и направите съответните настройки.

Ние използваме Google Tag Manager, за да контролираме различните бисквитки и инструменти, интегрирани в уебсайта.

На нашия уебсайт се използват инструментите и услугите, описани в точка 14.1. Правното основание за използване е вашето съгласие, което декларирате чрез банера за съгласие, който се появява при първото посещение на нашия уебсайт. В следващите параграфи има подробности за използваните инструменти и услуги.

Разбира се, можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ръчно изтриете бисквитката за участие, съхранена в уеб браузъра ви, или като използвате подходящ софтуер
и след това заредите отново нашия уебсайт, или като използвате бутона за промяна на настройките за защита на данни.

16. използвани инструменти

17. Връзки към други доставчици

Нашият уебсайт съдържа и ясно разпознаваеми връзки към уебсайтовете на други фирми. Доколкото има налични връзки към сайтовете на други доставчици, ние нямаме контрол върху тяхното съдържание. Поради това не можем да предоставим гаранции или да поемем отговорност за това съдържание. За съдържанието на тези страници винаги отговаря съответният доставчик или собственик на страницата.

Свързаните сайтове са проверени за евентуални незаконосъобразности и явни правонарушения към момента на свързването. По време на свързването не е открито незаконосъобразно съдържание. Въпреки това от нас не може да се очаква да извършваме непрекъснати проверки на свързаните страници за законови нарушения, без да има конкретна причина за това. Ако научим за законови нарушения, то тези връзки ще бъдат незабавно изтрити.

18. Онлайн продукти за деца

Лица под 16 години нямат право да предоставят лични данни или декларации за съгласие без съгласието на законните си настойници. Бихме искали да насърчим родителите и настойниците да вземат активно участие в онлайн дейностите и интересите на децата си.

19. Връзки към социални мрежи

На нашия уебсайт има връзки към социални мрежи като Meta, Facebook, YouTube, LinkedIn, X и Instagram. Можете да разпознаете връзките към уебсайтовете на социалните мрежи по логото на съответното дружество. Ако последвате тези връзки, ще стигнете до корпоративното присъствие на uvex group в съответната социална мрежа. Когато щракнете върху връзка към социална мрежа, се установява връзка със сървърите на социалната мрежа. Това действие изпраща информация до сървърите на социалните мрежи, че сте посетили нашия уебсайт. Освен това към доставчика на услугата за социална мрежа се изпращат допълнителни данни. Например:

 • Адрес на уебсайта, където се намира активираната връзка.
 • Дата и час на влизането в уебсайта или на активиране на връзката
 • Информация за използвания браузър и операционна система
 • IP адрес

Ако вече сте влезли в профила си в съответната социална мрежа в момента на активиране на връзката, е възможно доставчикът на услуги за социалната мрежа да може да определи какво е потребителското ви име и дори може би истинското ви име от изпратените данни и да използва тези данни, за да разкрие личния ви профил в социалната мрежа. Можете да избегнете вероятността за разкриване на личния ви потребителски профил, ако преди това излезете от него.

Сървърите на услугите за социални мрежи се намират в САЩ и други страни извън Европейския съюз. Следователно данните могат да бъдат обработвани и от доставчиците на услугите за социални мрежи в държави извън Европейския съюз. Имайте предвид, че компаниите в тези държави са обект на закони за защита на данните, които обикновено не защитават личните данни в същата степен както в държавите-членки на Европейския съюз.

Имайте предвид, че нямаме влияние върху обхвата, вида и целта на обработката на данни от доставчиците на услугите за социални мрежи. Допълнителна информация относно използването на данни ви от услугите за социални мрежи, интегрирани на уебсайта ни, можете да намерите в правилата за поверителност на съответната социална мрежа.

20. Декларация за поверителност / Забележки относно защитата на личните данни в социалните медии

Фирма uvex group поддържа профили в “социалните медии” и най-вече във Facebook, Instagram, YouTube, Xing, Pinterest и LinkedIn. Доколкото имаме контрол върху обработването на данните Ви, можем да гарантираме, че действащото законодателство в областта на защитата на личните данни се спазва.

По-долу можете да намерите най-важната информация относно правото в областта на защитата на личните данни във връзка с профилите ни.

20.1 Име и адрес на отговорното за дейността лице

Освен uvex group отговорност за фирмените профили по смисъла на Общия регламент за защита на данните на ЕС (ОРЗД ЕС), както и по смисъла на всякакви други правилници във връзка със защита на личните данни, носи

 • Facebook: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия
 • Instagram: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия
 • YouTube: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия
 • Xing: New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Германия
 • Pinterest: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ирландия
 • LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ирландия

Вие ползвате тези платформи и функциите им на своя отговорност. Това важи най-вече за интерактивните функции (напр. коментари, споделяне, оценка).

Освен това Ви обръщаме внимание, че в този случай данните Ви могат да бъдат обработвани извън пространството на Европейския съюз. С всеки един от доставчиците е сключен необходимия договор във връзка със закона за защитата на личните данни.

20.2 Цели и законово основание

Ние лично поддържаме фен сайтовете, за да общуваме с посетителите им и по този начин да ги информираме за нашите продукти.

Освен това събираме данни за статистически цели, за да можем да продължим да развиваме и оптимизираме съдържанието и да представяме продуктите си по по-атрактивен начин. Необходимите за целта данни (напр. общ брой посещения на сайта, дейности в сайта и предоставени от потребителите данни, взаимодействия) се подготвят и ни се предоставят от социалните мрежи. Ние нямаме никакъв контрол върху събирането и представянето им.

Освен това личните Ви данни се обработват както от доставчиците на социалните медии, така и от uvex group за пазарно-изследователски и рекламни цели. Това ни дава възможност напр. да създаваме профили на ползването въз основа на Вашето поведение като потребител и интересите, към които то сочи. По този начин освен другото могат да Ви бъдат показвани реклами във и извън тези платформи, които отговарят на Вашите интереси. За тази цел обикновено на Вашия компютър се запазват бисквитки. Независимо от това в потребителските Ви профили могат да бъдат запазвани и данни, които не се събират директно от Вашите устройства. Запазването и анализът става и с данни от различни устройства, като това важи най-вече, но не единствено, за случаите, при които сте регистрирани като член, но не сте влезли в съответните платформи.

Ние не събираме и не обработваме никакви лични данни извън описаните.

Фирма uvex group обработва личните Ви данни въз основа на законния си интерес за ефективно информиране и общуване съгласно чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква е) ОРЗД ЕС.

 

Ако бъдете помолени да дадете съгласието си за обработване на личните Ви данни, т.е. ако дадете съгласието си чрез потвърждаване с бутон или подобен инструмент (съгласие), обработването става въз основа на чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква а), чл. 7 ОРЗД ЕС.

 

20.3 Вашите права / Възможност за възражение

Ако сте член на социална мрежа и не желаете мрежата да събира данни за Вас през нашия профил и да ги обединява със запазените Ви данни като член на съответната мрежа, трябва

 • да излезете от профила си, преди да посетите фен страницата ни в съответната мрежа,
 • да изтриете наличните бисквитки на Вашето устройство и
 • да затворите и да стартирате браузъра си отново.

След повторен вход обаче отново ставате разпознаваеми за мрежата в качеството си на конкретен потребител.

Информация за съответните видове обработване и възможностите Ви за възражение (отказ) можете да намерите на следните страници:

 • Facebook:

Политика за данни: https://www.facebook.com/about/privacy/

Отказ: https://www.facebook.com/settings?tab=ads и  http://www.youronlinechoices.com

 • Instagram:

Политика за данни: https://help.instagram.com/519522125107875

Отказ: https://thenai.org/opt-out и http://www.youronlinechoices.com

 • YouTube:

Декларация за поверителност: https://policies.google.com/privacy

Отказ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg и  https://www.youronlinechoices.com

 • Xing:

Декларация за поверителност: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Отказ: http://www.youronlinechoices.com

 • Pinterest:

Декларация за поверителност: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Отказ: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

 • LinkedIn:

Декларация за поверителност: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Отказ: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy и http://www.youronlinechoices.com

В общия случай имате следните права във връзка с обработването на личните Ви данни:

Право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на възражение, право на преносимост на данните и право на подаване на жалба за неправомерно обработване на личните Ви данни до компетентния надзорен орган.

 

Тъй като uvex group няма пълен достъп до личните Ви данни, когато упражнявате правата си, трябва да се обърнете директно към доставчиците на услугата “социална медия”, тъй като всеки един от тях има достъп до личните данни на потребителите си и е в състояние да предприеме съответните мерки и да предостави информация.

 

Ако въпреки това имате нужда от помощ, ще се опитаме да Ви бъдем полезни. Моля, обърнете се към длъжностното лице по защита на данните по посочения по-горе път. Забележка относно авторското право и сродните му права

Ако желаете да публикувате изображение, текст, чертежи, видео, музика и т.н. в нашите страници, то трябва да знаете, че по този начин е възможно да отстъпвате всичките си права за ползване на мрежата, което може да доведе до правни последствия за Вас, ако не Вие сте авторът или собственикът на правата върху тях.