Декларация за защита на личните данни на uvex group

Добре дошли на нашия уебсайт! Радваме се, че се интересувате от нашата фирма. Ние, т.е. UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG и свързаните с нея дружества (по-долу наричани заедно “uvex group”), се отнасяме много сериозно към защитата на личните Ви данни. Ние обработваме данните Ви съгласно приложимото законодателство относно защитата на личните данни и най-вече съгласно Общия регламент относно защитата на данните на ЕС (ОРЗД), както и специфичните за държавите, в които имаме дейност, законодателства по прилагането му. С настоящата Декларация за защита на личните данни Ви предоставяме подробна информация относно обработването на личните Ви данни от страна на uvex group и относно Вашите права.

Лични данни са онези данни, благодарение на които е възможно да бъде идентифицирано конкретно физическо лице. Те обхващат най-вече името, рождената дата, адреса, телефонния номер, имейл адреса, както и IP адреса.

Анонимни данни се наричат онези данни, които не позволяват идентифицирането на потребителя.  

1. Отговорна страна

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Германия
тел.: +49(0)911-9736-0
имейл: datenschutz@uvex.de
Уебсайт: www.uvex.de

2. Данни за връзка относно защитата на данните

Данните за връзка с длъжностното лице по защита на данните за всички дружества от uvex group със седалище в Германия са следните:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Германия
тел.: 49(0)911-9736-0
имейл: datenschutz@uvex.de
Уебсайт: www.uvex.de

3. Вашите права като субект на данни

На първо място бихме искали да Ви обърнем внимание на Вашите права в качеството на субект на данни. Тези права са унифицирани в чл. 15-22 на ОРЗД на ЕС. Това обхваща следните права:

 • Право на достъп (чл. 15 ОРЗД на ЕС),
 • Право на изтриване (чл. 17 ОРЗД на ЕС),
 • Право на коригиране (чл. 16 ОРЗД на ЕС),
 • Право на преносимост на данните (чл. 20 ОРЗД на ЕС),
 • Право на ограничаване на обработването на данни (чл. 18 ОРЗД на ЕС),
 • Право на възражение срещу обработването на данни (чл. 21 ОРЗД на ЕС).

За да защитите тези си права, молим да се обърнете към: datenschutz@uvex.de.

Същото важи и при въпроси относно обработването на данни в нашето дружество или в случай, че искате да оттеглите вече предоставено разрешение. Освен това имате право да подадете жалба до надзорен орган за защита на личните данни.

4. Право на възражение

Моля, обърнете внимание на следното във връзка с правото на възражение:

Ако обработваме личните Ви данни за целите на директна реклама, имате право да възразите срещу този вид обработване на данните по всяко време, без да посочвате причина. Същото важи и за профилирането, доколкото то има връзка с пряката реклама.

Ако възразите срещу обработването на данните за целите на пряката реклама, ние ще спрем да обработваме личните Ви данни за тези цели. Изпращането на възражението става безплатно със свободен текст, по възможност адресиран до datenschutz@uvex.de.

В случай, че обработваме данните Ви с цел защита на легитимни интереси, можете да възразите срещу обработването им по всяко време по причини, възникнали в резултат на Вашата конкретна ситуация. Това важи също така и за профилиране въз основата на тези разпоредби.

След това ние ще престанем да обработваме Вашите лични данни, освен ако не можем да докажем съществуването на убедителни законови основания за обработката, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви или пък ако обработването се извършва за целите на установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

5. Цели и законови основания за обработването на данни

При обработването на личните Ви данни се спазват разпоредбите на ОРЗД на ЕС и всички други приложими разпоредби на законодателството във връзка със защитата на личните данни.

Правните основания за обработване на личните данни се основават най-вече на посоченото в чл. 6 ОРЗД ЕС.

Ние използваме данните Виза генериране на потенциални бизнес клиенти, за изпълнение на договорните и законовите ни задължения, за осъществяване на договорните взаимоотношения, за предлагане на продукти и услуги и за укрепване на връзката с клиентите, което може да обхваща и анализаторски дейности за целите на маркетинга и пряката реклама.

Вашето съгласие за обработването на данните може да се възприема и като изрично съгласие по смисъла на законодателството в сферата на защитата на личните данни. Преди да ни предоставите съгласието си, ние ще Ви информираме за целите на обработването на данните и за правото Ви на оттеглите съгласието си.

Ако съгласието се отнася и до обработването на специални категории лични данни, то тогава изрично ще Ви бъде обърнато внимание на този факт в декларацията за предоставяне на съгласие. Обработване на специални категории лични данни по чл. 9 ОРЗД ЕС се извършва само, ако това е наложително въз основа на нормативни изисквания и няма основание да се приема, че заслужаващи защита Ваши интереси, свързани с прекратяването на обработването, имат предимство пред тези изисквания.

В определени случаи обработването на Вашите данни се основава на законен интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква е) ОРЗД ЕС. Съгласно разпоредбите му обработването на данни е възможно, само ако то се прави с цел защита на собствените ни законни интереси или законните интереси на трети лица и при анализ на интересите беше преценено, че Вашите интереси, основни права и свободи не превалират над тях.

6. Прехвърляне на трети страни

Ще предоставяме данните Ви на трети страни само в рамките на законовите разпоредби или след предоставяне на съответното съгласие. В противен случай данните Ви няма да бъдат предоставени на трети страни, освен ако не сме задължени да го направим по силата на обвързващо законодателство (напр. предоставяне на външни органи, напр. надзорни или правоприлагащи органи).

7. Получатели на данните / Категории получатели

В рамките на нашата фирма гарантираме, че Вашите данни се получават само от лица, които имат нужда от достъп до тях с цел изпълнение на договорните или законовите им задължения.

В определени случаи може да се наложи да предоставим данните Ви на свързани с нас дружества, напр. когато кандидатствате по обява на някое от свързаните с нас дружества през централния ни портал за кандидатстване.

В дадени случаи нашите отдели се подпомагат от подизпълнители за изпълнение на задълженията им. С всеки един подизпълнител е сключен необходимия договор във връзка със законите за защита на личните данни.

8. Прехвърляне в трети държави / Намерение за прехвърляне в трети държави

Прехвърляне на данни в трети държави (извън Европейския съюз, респ. Европейското икономическо пространство) се извършва, само ако това е необходимо за изпълнение на договорните задължения или ако има законово изискване за това, или пък ако Вие сте ни предоставили разрешение за това.

Ние прехвърляме личните Ви данни към подизпълнители и към дружества, които са част от нашата група, извън Европейското икономическо пространство, а именно - в Швейцария и в САЩ.

С всеки един подизпълнител е сключен необходимия договор в съответствие със законите за защита на личните данни.

9. Период на съхранение на данните

Ние съхраняваме данните Ви, докато те са необходими за целите на съответното обработване. Моля, обърнете внимание на факта, че при голяма част от сроковете за съхранение има изискване за продължаване на съхранението на данните. Това се отнася най-вече до изискванията за съхранение в търговското и счетоводното законодателство (напр. Търговски кодекс, Данъчен кодекс и т.н.). При липса на изискване за удължаване на съхранението, данните подлежат на рутинно изтриване след постигане на целта.

Освен това можем да съхраняваме данни, когато сте ни предоставили разрешение за това или когато ги ползваме като веществени доказателства при правни спорове в рамките на законовата давност, която може да достигне максимум тридесет години. Обичайната давност е три години.

10. Безопасно прехвърляне на данните Ви

За да защитим съхраняваните при нас данни в оптимална степен от случайни или предумишлени манипулации, загуба, унищожаване или достъп от неупълномощени лица, предприемаме съответните технически и организационни мерки за безопасност. Степените на безопасност се преразглеждат непрекъснато в сътрудничество с експерти по сигурността и се адаптират към новите норми в сигурността.

Обменът на данни от и към уебсайта ни е криптиран и в двете посоки. В уебсайта си ползваме протокола за пренос HTTPS, като винаги се ползват актуалните протоколи за криптиране.

Освен това предлагаме на потребителите си криптиране на съдържанието при формулярите ни за връзка, както и при кандидатстването за работни позиции.

Освен това има възможност за ползване на алтернативни средства за комуникация (напр. по пощата).

11. Задължение за предоставяне на данни

За създаването, изпълнението и прекратяването на договорни взаимоотношения и за изпълнението на свързаните с това договорни и законови задължения са необходими разнообразни лични данни. Същото важи и за ползването на уебсайта ни и на предоставените в него разнообразни функции.

В определени случаи се налага събирането или предоставянето на данни въз основа на нормативни разпоредби. Моля, обърнете внимание, че обработването на заявката Ви или изпълнението на свързаните с това задължения не е възможно, без да бъдат предоставени тези данни.

12. Категории, източници и произход на данните

Какви данни обработваме зависи от съответния контекст. Видът обработвани данни зависи например от това дали правите поръчка онлайн или въвеждате запитване във формуляра ни за контакт, дали ни изпращате кандидатура по работна позиция или подавате рекламация.

Моля, обърнете внимание, че може също да предоставяме информация за специфични видове обработване отделно на подходящите места, като например при зареждане на документите за кандидатстване на сървъра или при изпращане на запитване през формуляра за контакти.

a) При посещение на уебсайта ни събираме и обработваме следните данни:

 • Име на доставчика на интернет
 • Данни за уеб страницата, от която ни посещавате (т.нар. “препращащ сайт”)
 • Използваните браузър и операционна система
 • Предоставеният от доставчика Ви на интернет IP адрес
 • Изискани файлове, прехвърлени количества данни, изтегляния/експорт на файлове
 • Данни за страниците на сайта ни, които сте отворили, в т.ч. дата и час
 • Тези данни се съхраняват в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква е) ОРЗД ЕС с оглед на техническата безопасност (най-вече за предпазване от опити за нападения към нашия уеб сървър).

b) При запитване от формуляра ни за контакт ние събираме и обработваме следните данни:

На уебсайта ни има формуляр за контакт, който може да се ползва за връзка с нас по електронен път. Когато ни пишете през формуляра за контакт, ние обработваме въведените от Вас данни във формуляра за контакт за целите на осъществяването на връзка и предоставянето на отговор на Вашите запитвания и заявки.

Ние събираме следните данни през формуляра за контакт:

 • Вид на запитването
 • Cъдържание на запитването
 • Фирма и евентуално брой служители
 • Обръщение
 • Фамилия, име
 • Данни за връзка.

За целта спазваме принципа за свеждане до минимум и избягване на събирането на данни, като трябва да въведете само такива данни, които са абсолютно необходими за връзка с Вас (задължителни полета). Такива са вид на запитването, съдържание на запитването, фамилия и име, както и имейл адресът Ви. Тези задължителни полета са отбелязани със * (звездичка).

Освен това поради техническа необходимост и за правна защита се обработва IP адресът Ви. Всички останали данни са доброволни полета и попълването им е по избор (напр. с цел по-конкретен отговор на въпроса Ви с оглед на индивидуалните Ви обстоятелства).

За да можем да защитим безопасността и поверителността на Вашите данни по възможно най-добрия начин, ние предприемаме съответните мерки за безопасност. Заявката Ви ще бъде прехвърлена към нас в криптиран вид.

В случай че се обърнете към нас по имейл, ще обработим споделените в имейла лични данни единствено и само за целите на обработването на Вашата заявка. Ако не ползвате предоставените на Ваше разположение формуляри за връзка, няма да бъдат събирани допълнителни данни.

c) В процеса на регистрация обработваме следните данни:

На уебсайта ни предлагаме на потребителите възможността да се регистрират и предоставят лични данни при регистрирането.

За целта събираме следните данни:

 • Обръщение
 • Фамилия, име
 • Дата на раждане
 • Адрес за доставка
 • Адрес за фактуриране
 • Номер на клиент
 • № по ДДС
 • Брой служители на фирмата
 • Данни на лицето за контакт
 • Имейл адрес.

 

Регистрацията е необходима или възможна с цел изпълнение на сключен с Вас договор (от нашия онлайн магазин) или за реализиране на преддоговорни мерки, ако е предоставена възможност и за достъп за гости.

За целта спазваме принципа за свеждане до минимум и избягване на събирането на данни, като само необходимите за регистрацията данни са обозначени със звездичка (*) като задължително поле. Такива например са имейл адресът, както и паролата и повтарянето на паролата.

При поръчка от онлайн магазина ни за доставката освен това се нуждаем и от данните за адреса за фактуриране (обръщение, име, фамилия, адрес). Ако адресът на доставка е различен от адреса за фактуриране, в допълнение трябва да предоставите горепосочените данни и за адреса за доставка.

При регистрация на уебсайта ни освен това се запазват IP адресът на потребителя, датата и часа на регистрацията (изходни технически данни). С натискане на бутона “Регистрирайте се сега” давате разрешението си за обработка на данните Ви.

Моля, обърнете внимание на следното: Посочената от Вас парола се съхранява от нас в криптиран вид. Служителите на фирмата ни не могат да разчетат паролата. Поради това те няма да бъдат в състояние да Ви предоставят каквато и да е информация, ако забравите паролата си.

В такъв случай ползвайте функция "Забравена парола”, при която ще Ви бъде изпратена автоматично генерирана нова парола по имейла. Никой от служителите ни няма право да поиска да му изпратите паролата си по телефона или в писмен вид. Молим Ви в случай на такова запитване да не споделяте паролата си.

След завършване на процеса по регистрация Вашите данни се съхраняват от нас с цел ползване на защитената зона за клиенти. При вход в нашата интернет страница с имейл адрес като потребителско име и парола, тези данни се предоставят за извършваните от Вас дейности на нашата интернет страница (напр. за поръчки от нашия онлайн магазин). Направените поръчки могат да бъдат проследени в историята на поръчките. Тук можете да правите промени по адресите за фактуриране и доставка.

Регистрираните лица могат самостоятелно да правят промени или корекции по адресите за фактуриране и доставка в историята на поръчките. За промени или корекции можете да се обръщате и към отдела ни за обслужване на клиенти. Разбира се, Вие можете да прекратите или изтриете регистрацията си, респ. клиентския си профил. За целта се обърнете към отдела ни за обслужване на клиенти.

d) Регистрация през Facebook Connect

Вместо да се регистрирате директно на нашия сайт, можете да се регистрирате с Facebook Connect. Тази услуга се предоставя от Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ирландия.

В случай че изберете да се регистрирате с Facebook Connect и натиснете бутон “Вход през Facebook”/”Свързване чрез Facebook”, ще бъдете автоматично пренасочени към платформата на Facebook. Там ще можете да влезете с потребителските си данни. По този начин ще свършете профила си във Facebook с нашия уебсайт, респ. с нашата услуга. Това свързване ни предоставя достъп до Вашите данни, съхранявани във Facebook. Това са най-вече:

 • Технически идентификатор (Facebook ID)
 • Снимка на корицата
 • Всички имена
 • Възрастов диапазон
 • Връзка към профила
 • Пол
 • Часова зона
 • Използван език
 • Снимка на профила
 • Времево клеймо на последната актуализация на профила
 • Състояние на потвърждение
 • Имейл адрес.

Източник: https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/permissions/

От тези данни ние ползваме следните за създаване, предоставяне и индивидуализиране на Вашия акаунт:

 • Име
 • Фамилия
 • Имейл адрес
 • Технически идентификатор (Facebook ID)

Допълнителна информация можете да намерите в “Условия на услугата” и в “Политика за данни” на Facebook. Можете да ги намерите на следите адреси:

https://www.facebook.com/about/privacy/ и
https://www.facebook.com/legal/terms/

С доставчика е сключен необходимият договор във връзка със законите за защита на личните данни.

e) При кандидатстване по работни позиции онлайн ние събираме и обработваме следните данни:

Благодарим Ви, че проявявате интерес за работа в uvex group. Ние осъзнаваме важността на Вашите данни и обработваме предоставените от Вас чрез формуляра за кандидатстване лични данни само за целите на ефективно и коректно осъществяване на процеса по кандидатстване, както и за връзка с Вас в рамките на този процес. Данните Ви няма да бъдат предоставяни на трети страни без Ваше разрешение.

При попълване на формуляра за кандидатстване ще бъдете помолени да предоставите лични данни. В тази връзка се събират следните данни:

 • Обръщение
 • Академична/професионална степен/длъжност
 • Фамилия, име
 • Адрес
 • Данни за връзка
 • Дата на раждане
 • Желана позиция или дейност
 • Видеоклип за кандидатстване (по желание)
 • Желана заплата
 • Готовност за заемане на позицията
 • Информация за начина, по който сте научили за uvex group
 • Документи, които зареждате чрез портала (напр. мотивационно писмо, автобиография)
 • Освен това ползваме данни, с които сме се сдобили по законен път от обществено достъпни регистри (напр. професионални мрежи).

За целта спазваме принципа за свеждане до минимум и избягване на събирането на данни, като трябва да въведете само такива данни, които са ни необходими за цялостно разглеждане на документите Ви за кандидатстване (задължителни полета). Такива са: обръщение, име и фамилия, данни за връзка, желана позиция или дейност, информация за начина, по който сте разбрали за uvex group, както и мотивационно писмо и автобиография. Тези задължителни полета са отбелязани със * (звездичка). Освен това поради техническа необходимост и за правна защита се обработва IP адресът Ви.

За съжаление без тези данни няма да можем да разгледаме документите Ви за кандидатстване, поради което нашата система за кандидатстване няма да Ви позволи да заредите документите за кандидатстване. Разбира се, имате възможност да предоставите и доброволни данни във формуляра за кандидатстване.

За да можем да защитим безопасността и поверителността на Вашите данни по възможно най-добрия начин, ние предприемаме съответните мерки за безопасност. Документите Ви за кандидатстване ще бъдат прехвърлени към нас от системата за кандидатстване в криптиран вид.

Ние запазваме данните Ви за горепосочените цели до края на процедурата по кандидатстване и до изтичането на свързаните с нея срокове, но не по-късно от шест месеца след получаване на отговор по молбата за кандидатстване. Въпреки това Вие имате възможност да заявите запазване на документите Ви за кандидатстване за по-дълъг период за съпоставяне спрямо съответните свободни позиции, отговарящи на профила Ви.

За тази цел се нуждаем от Вашето съгласие, което можете да ни дадете, като маркирате съответното поле за отметка, преди да заредите документите си за кандидатстване. В този случай ще запазим Вашите данни за период от 12 месеца. Разбира се, Вие можете да оттеглите разрешението си по всяко време, без да посочвате причини с действие занапред по телефона на +49 (0)911/9736 1573, по имейл на recruiting@uvex.de или по пощата на адрес: UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG, Personalmanagement, Würzburger Str. 181, 90766 Fürth, Германия.

f) При кандидатстване онлайн през Xing освен това обработваме и следните данни:

Като алтернатива на нашия онлайн портал за кандидатстване или на директното изпращане на документите Ви по имейла или по пощата, можете да се кандидатирате при нас с Вашия профил в социалната мрежа Xing.

 Ако се възползвате от тази възможност, ще бъдат обработени посочените по-горе под т. 12.5 данни:

Искаме да Ви обърнем внимание, че е възможно социалната мрежа Xing да обработи допълнителни данни за собствените си цели. Повече информация за целите и обхвата на събираните от Xing данни, както и относно по-нататъшната обработка и ползване на данните от тяхна страна, в т.ч. свързаните с това права и възможности за задаване на опции с цел защита на неприкосновеността на личния живот, можете да намерите в “Правила за поверителност“ на Xing, която може да намерите на следния адрес:

https://privacy.xing.com/en/privacy-policy/.

g) За информационните бюлетини ние събираме и обработваме следните данни:

На нашия уебсайт можете да се абонирате за безплатен информационен бюлетин.

За целите на регистрацията за информационния бюлетин се събират следните данни:

 • Фамилия, име
 • Избор “Регистрация като физическо лице, бизнес клиент, търговец”
 • Имейл адрес
 • Предоставеният от интернет доставчика Ви IP адрес
 • Данни от анализа на вградения пиксел за проследяване (час на отваряне на информационния бюлетин, отворени връзки).

Посоченият при регистрацията за информационния бюлетин имейл адрес, както и името Ви се използват за изпращане на персонализиран информационен бюлетин.

За целта спазваме принципа за свеждане до минимум и избягване на събирането на данни, тъй като единственото обозначено като задължително е полето за имейл адреса. Освен това поради техническа необходимост и за правна защита при регистрация за информационния бюлетин при абониране за бюлетина се обработва IP адресът Ви.

За изпращането на информационни бюлетини по имейл използваме т.нар. процедура за двойно потвърждаване. Това означава, че ще получавате реклами по имейл, само едва след като изрично сте потвърдили, че искате да активираме услугата за изпращане на информационен бюлетин. Това става, като Ви изпратим известие по имейла и Ви помолим да потвърдите, че искате да получавате информационния ни бюлетин на този имейл адрес, като щракнете върху изпратената в имейла връзка.

Разбира се, можете да прекратите абонамента си по всяко време през предвидената в информационния бюлетин възможност за прекратяване на абонамента, с което оттегляте разрешението си. Освен това можете по всяко време да прекратите абонамента си за информационния ни бюлетин директно от интернет страницата ни.

Освен това в нашия информационен бюлетин има вграден пиксел за проследяване. Това е малко графично изображение, вградена директно в информационния бюлетин. С помощта на проследяващия пиксел сме в състояние да запишем статистически данни за обсега и успешността на информационния бюлетин. За да направим тази оценка, проследяващият пиксел събира следните данни:

 • Час на отваряне на информационния бюлетин
 • отворени връзки от информационния бюлетин.

Проследяващият пиксел се ползва с цел оптимизиране на информационния бюлетин и адаптиране на съдържанието му във възможно най-голяма степен към интересите на потребителите.

В случай че се съгласите да Ви бъде изпращан информационния бюлетин, Вие се съгласявате и на ползването на проследяващия пиксел. Ако прекратите регистрацията си за информационния бюлетин или през връзката в него, или през уебсайта ни, ще бъдат изтрити и събираните от проследяващия пиксел данни за Вас.

h) В онлайн блога си ние събираме и обработваме следните данни:

На нашия уебсайт предлагаме на регистрираните потребители възможността да публикуват коментари към публикациите в блога ни, както и да отговарят на вече налични коментари.

В тази връзка се събират следните данни:

 • Коментар на потребителя
 • Час на коментара
 • Избрано потребителско име или име
 • Имейл адрес
 • Предоставеният от интернет доставчика Ви на IP адрес

В тази връзка искаме да Ви обърнем внимание, че коментарите в нашия блог винаги се показват заедно с избраното от потребителя име (псевдоним), както и с часа на публикацията.

IP адресът се запазва за целите на правната защита на uvex group, в случай че даден коментар нарушава правата на трети страни или в случай че се публикува незаконно съдържание.

Ние няма да прехвърляме събраните от блога лични данни към трети страни, освен ако това не е наложително с оглед на законовите разпоредби или с цел упражняване или защитаване на законовите претенции на uvex group.

13. Разплащателни системи (чл. 6, ал. 1, букви а), б) ОРЗД ЕС), проверка на кредитоспособността (чл. 6, ал. 1, буква е) ОРЗД ЕС)

В нашия онлайн магазин можете да плащате по сметка, с кредитна карта, с PayPal или с изтегляне на пари от банковата сметка (директен дебит по SEPA). За целта се събират съответните данни, които са необходими за извършване на плащането, за да може да бъде изпълнена поръчката и да бъде завършено плащането. Освен това поради техническа необходимост и за правна защита се обработва IP адресът Ви.

За целта спазваме принципа за свеждане до минимум и избягване на събирането на данни, тъй като Вие сте длъжни да ни предоставите само такива данни, каквито са ни абсолютно необходими за завършване на плащането и за изпълнение на договора, или такива, с чието събиране изпълняваме нормативните си задължения.

Без тези данни за жалост ще се наложи да отхвърлим сключването на договор, тъй като няма да бъдем в състояние да го изпълним.

 Предоставената от нас система за разплащания използва SSL криптиране за безопасно прехвърляне на данните Ви.

Забележка относно плащането по сметка: Ако в онлайн магазина ни изберете опцията за разплащане “По сметка”, ще извършим проверка на кредитоспособността Ви. За целта се проверяват данните за кредитоспособност в Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung (Общността за обща кредитна защита), в агенциите за кредитна информация или в дружествата за застраховка на кредити за проверка на кредитните рискове, респ. рисковете от прекратяване на плащането.

Забележка относно плащането с кредитна карта: Както е обичайно за разплащания с кредитна карта, се проверяват данните на кредитната карта.

Забележка относно PayPal: PayPal е фирма на PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Ако при подаване на поръчката в нашия онлайн магазин съответното лице избере разплащателна опция “PayPal”, данни на лицето биват автоматично прехвърлени към PayPal.

При избор на тази разплащателна опция съответното лице се съгласява на необходимото за завършване на плащането прехвърляне на лични данни. В обичайния случай прехвърляните към PayPal лични данни са име, фамилия, адрес, имейл адрес, IP адрес, телефонен номер, мобилен номер или други данни, които са необходими за извършване на плащането. Необходими за изпълнение на договора за покупка са и лични данни във връзка с конкретната поръчка. Подробности за защитата на личните данни в PayPal можете да намерите на: https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_EN ((за правната уредба след 25.05.2018 г.).

Забележка относно директния дебит: Както е обичайно за тегленето от банкова сметка, събираме данни за сметката Ви, за да можем да изтеглим съответната сума от нея.

14. Автоматизирани решения за отделните случаи

Не използваме изцяло автоматични процеси на обработка за вземане на решения.

15. Бисквитки (чл. 6, ал. 1, буква е) ОРЗД ЕС)

На множество места нашия уебсайт използва т.нар. бисквитки. Бисквитки служат за повишаване на достъпността, ефективността и сигурността на предлаганата от нас услуга. Бисквитките са малки текстови файлове, които се поставят във Вашия компютър и които се запазват от браузъра Ви (локално върху твърдия Ви диск).

Поради законния ни интерес (чл. 6, ал. 1, буква е) ОРЗД ЕС) използваме технически необходими бисквитки, които са нужни за работата на интернет страницата и за гарантиране на функционалността ѝ. Също така с оглед на нашия законен интерес поставяме бисквитки, благодарение на които сме в състояние да покажем уебсайта си на предполагаемо коректния език, като установим езика по подразбиране на браузъра Ви и Вашия IP адрес.

В зависимост от целта им тези бисквитки се запазват за постоянно, дори и след края на сесията (т.нар. постоянни бисквитки, напр. при отказ) или биват изтрити при затваряне на браузъра (т.нар. сесийни бисквитки, които са валидни за една сесия на браузъра).

Освен това с Ваше съгласие поставяме и други бисквитки. Тези бисквитки ни позволяват да анализираме начина, по който потребителите използват уеб страниците ни. Така можем да приспособим съдържанието на уебсайта към нуждите на потребителите. Освен това бисквитките ни позволяват да измерим ефективността на дадена реклама и да я поставим напр. съгласно интересите на потребителите по теми. Правната база за това е Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква а) ОРЗД ЕС).

Ако сте дали съгласието си за това, можете да го оттеглите безпроблемно по всяко време без да посочвате причини, като ползвате функцията за отказ по смисъла на т. 23.2.

За управление на различните видове интегрирани в уебсайта бисквитки и инструменти ползваме Google Tag Manager на Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия („наричан от тук нататък за по-кратко Google“). Google Tag Manager служи за управление и активиране на тагове за уебсайтове през интерфейс. За целта Google Tag Manager само изпълнява поставените в уебсайта тагове и самият той не събира лични данни. Също така Google Tag Manager не поставя бисквитки в крайните устройства. Google Tag Manager обаче няма влияние върху това, дали управляваните от него тагове от своя страна поставят бисквитки. Ако на ниво домейн или бисквитка се предприеме дезактивиране, то е активно за всички проследяващи тагове, които са били приложени през Google Tag Manager.

Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитки. Разбира се, Вие можете освен това да дезактивирате, ограничавате или изтривате бисквитките на крайното си устройство ръчно или софтуерно през настройките на браузъра си.

Моля, обърнете внимание на следното: ако дезактивирате поставянето на бисквитки, е възможно при определени обстоятелства да не сте в състояние да ползвате всички функции на сайта ни в целостта им.

16. Създаване на потребителски профили, респ. ползване на чисто функционални бисквитки (чл. 6, ал. 1, буква а) ОРЗД ЕС)

На нашия уебсайт ползваме представените по-долу инструменти и услуги. Правното основание за ползването е Вашето съгласие, което ни предоставяте през показващия се върху страницата ни при Вашето първо посещение банер за съгласие. Информация за ползваните инструменти и услуги можете да намерите в следващите абзаци.

Разбира се, Вие можете да оттеглите разрешението си по всяко време, като изтриете поставената в интернет браузъра ви бисквитка за съгласие ръчно или с помощта на съответния софтуер и след това заредите интернет страницата ни отново или като щракнете върху една от предоставените по-долу в описанията на отделните инструменти връзки за съгласие.

a) Използване на Facebook Custom Audiences (“Пиксел за действия на посетителите”)

Този уебсайт използва т.нар. "Пиксел на Facebook" на социалната мрежа Facebook, който се управлява от Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия.

Обработването на данни се извършва на основание на Вашето съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква а) ОРЗД.

С помощта на пиксела на Facebook от една страна Facebook е в състояние да разпредели посетителите на онлайн продукта ни по целеви групи за показването на реклами (т.нар. “Реклами на Facebook”). С оглед на това поставяме пиксела на Facebook, за да показваме включените от нас реклами във Facebook само на онези потребители на Facebook и Instagram, които са изразили интерес към онлайн продукта ни или имат определени характеристики (напр. интерес към определени теми или продукти, които могат да се определят във основа на посещаваните уеб сайтове), които ние предоставяме на Facebook (т.нар. “Custom Audiences”).

Пикселът на Facebook се свързва направо с Facebook при отваряне на нашите уеб страници и може да запази т.нар. бисквитка на Вашето устройство. Ако вече сте влезли във Facebook, когато отворите нашата страница, или пък влезете във Facebook след това, във Вашия профил се запазва посещението на нашия онлайн продукт. Тези данни могат да бъдат асоциирани с Вас самите с помощта на други данни, които Facebook е запазил за Вас, напр. въз основа на факта, че притежавате акаунт в социалната мрежа “Facebook”.

Освен това с помощта на пиксела на Facebook можем да оценяваме ефективността на рекламите на Facebook за статистически и пазарно-изследователски цели, като например проверяваме, дали потребителите биват пренасочвани към уебсайта ни след щракване върху реклама във Facebook (т.нар. “Conversion”).

Събираните от пиксела, респ. от бисквитката, данни могат след това да бъдат агрегирани от Facebook, а агрегираните данни могат да бъдат ползвани от Facebook за собствените му рекламни цели, както и за целите на рекламата на трети страни. Така например в зависимост от поведението Ви при разглеждането на тази уеб страница Facebook може да заключи, че имате определени интереси, и след това да ползва тази информация, за да рекламира продуктите на трети страни. Освен това Facebook може да свързва събраните от пиксела, респ. бисквитката, данни с други данни, които Facebook е събрал за Вас от други уебсайтове и/или във връзка с начина, по който ползвате социалната мрежа “Facebook”, за да запази Ваш профил във Facebook Ireland Limited. Този профил може да бъде ползван за рекламни цели.

С помощта на пиксела на Facebook също така може да се проследява поведението Ви в набор от страници, след като сте видели или щракнали върху реклама във Facebook. Смисълът на този процес е да бъде оценена ефективността на рекламите във Facebook за статистически или пазарно-изследователски цели и той може да послужи за оптимизиране на бъдещи рекламни кампании.

Освен това заедно с пиксела на Facebook ние ползваме и допълнителната функция “разширено сравнение”, с която се прехвърлят данни за създаване на целеви групи (“Custom Audiences” или “Look Alike Audiences”) към Facebook в криптиран вид.

Обработването на данните от страна на Facebook става въз основа „Политиката за данни“ на Facebook:https://www.facebook.com/policy.

Конкретна информация за пиксела на Facebook и функциите му можете да намерите тук: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Бихме искали да Ви обърнем внимание, че е възможно да се извършва прехвърляне на лични данни към САЩ. С доставчика е сключен необходимия договор във връзка със закона за защитата на личните данни.

b) Ползване на Google Анализ

Този уебсайт ползва Google Анализ - уеб услуга за анализи на Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия (наричан по-долу за краткост "Google").

Google Анализ ползва бисквитки, които позволяват да се анализира начина, по който ползвате уебсайта. Извлечените от бисквитката данни за ползването на този уебсайт по правило се прехвърлят към сървър на Google в САЩ, където се съхраняват.

Благодарение на активираното за този уебсайт анонимизиране на IP адресите в рамките на Европейския съюз и в другите държави, които са част от Европейското икономическо пространство, Google преди това съкращава Вашия IP адрес. Само в изключителни случаи IP адресът бива първо прехвърлен до сървър на Google в САЩ и едва тогава съкратен.

Google ще ползва тези данни по заявка на оператора на този уебсайт, за да анализира ползването му, за да състави отчети за дейностите по уебсайта и за да предостави на оператора на уебсайта допълнителни услуги във връзка с ползването на уебсайта и интернет. Подаденият от Вашия браузър IP адрес за целите на Google Анализ няма да бъде обединяван с други данни на Google.

С доставчика е сключен необходимият договор във връзка със защитата на личните данни.

Вашето съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква а) ОРЗД ЕС представлява основание за ползване на Google Анализ.

Личните данни на потребителя се изтриват или анонимизират след 38 месеца.

По-подробна информация относно Общите условия и Поверителността можете да откриете на

https://www.google.com/analytics/terms/bg.html

и

https://policies.google.com/?hl=bg

Можете да предотвратите запазването на бисквитки със съответната настройка на своя браузър.Бихме искали да Ви обърнем внимание, че в такъв случаи е възможно да не сте в състояние да ползвате всички функции на този уебсайт в тяхната цялост.

Освен това можете да предотвратите записването от Google на създадените от бисквитката данни във връзка с начина, по който ползвате уебсайта, (в т.ч. IP адреса), както и обработването им от Google, като изтеглите и инсталирате наличната на следната връзка добавка за браузър:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg 

Като алтернатива на добавката за браузър, както и в браузъри за мобилни устройства, можете да щракнете върху връзката по-долу, за да предотвратите бъдещата регистрация на данни от Google Анализи за този уебсайт:

С това поставяте на устройството си бисквитка за отказ. Ако изтриете бисквитките си, ще се наложи отново да щракнете върху връзката.

Обръщаме Ви внимание, че на тази страница Google Анализи е разширен с код "gat._anonymizeIp()", за да се гарантира анонимното регистриране на IP адреси (т.нар. IP маскиране).

c) Използване на Google Ads и ремаркетинг

Ние използваме рекламната услуга Google Ads (предишно име Google AdWords) на Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия (наричан по-долу за краткост "Google").

С помощта на активните при нас видове дисплейна мрежа, пазаруване и търсене се измерва взаимодействието Ви с показваните от Google реклами. За целта, когато щракнете върху наша реклама, показвана от Google, в браузъра Ви се запазва бисквитка. С нейна помощ се проследяват по-нататъшните Ви действия по отношения на представения в рекламата продукт (проследяване на реализациите). С помощта на тези данни можем да измерваме ефективността на рекламните ни кампании.

За целта се събират следните данни за Вас: уникален идентификатор, брой/честота на представените Ви реклами (рекламни импресии) и предприетите от Вас действия/щраквания.

Освен това ползваме функцията за ремаркетинг в услугата Google Ads. С помощта на функцията за ремаркетинг можем да представяме на потребителите на нашата уеб страница реклами въз основа на техните интереси в рамките на други уеб страници в рекламната мрежа на Google (в търсачката на Google или в YouTube, т.нар. “Google реклами” или в други уебсайтове). За целта се анализира взаимодействието на потребителите с нашата страница, напр. от кои предложения се интересуват, за да можем да представяме на потребителите целенасочена реклама на други страници и след края на посещението на страницата ни. За да осъществи това, Google запазва определена цифра в браузърите на потребители, които посещават определени услуги на Google или определени уебсайтове в дисплейната мрежа на Google. Посредством тази цифра, която се нарича “бисквитка”, се регистрират посещенията на тези потребители. Тя служи за недвусмисленото разпознаване на даден уеб браузър на конкретно потребителско устройство, а не за идентифициране на лица.

Мениджърът за тагове на Google служи за управление и контрол на разнообразни тагове. За целта във Вашия браузър се поставя бисквитка. Мениджърът за тагове управлява единствено други тагове, като самият той не събира данни.

Инструментите на Google се ползват въз основа на Вашето съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква а) ОРЗД ЕС. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като последвате връзката https://adssettings.google.com. Оттеглянето на съгласието Ви важи само за устройството и уеб браузъра, за който е подадено. Ако е необходимо, моля, повторете процедурата за всички Ваши устройства. Ако изтриете бисквитката за отказ, ще бъдете помолени отново за съгласие за прехвърляне на данни.

Освен това можете да конфигурирате браузъра си по съответния начин, за да забраните показването на реклами от трети страни. Можете да забраните проследяването от Google за постоянно и през съответната добавка за най-разпространените видове браузъри, която можете да изтеглите и инсталирате от следния адрес: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

Данните Ви ще бъдат прехвърлени към Google за анализ. Ако имате акаунт в Google, Google може и да обединява събраните чрез проследяване данни.

Извлечените от бисквитката данни за ползването на този уебсайт по правило се прехвърлят към сървър на Google в САЩ, където се съхраняват. С доставчика е сключен необходимият договор във връзка със защитата на личните данни.

Събраните по този начин данни се изтриват, след като спрат да бъдат необходими за целите ни. В нашия случай това става след 12 месеца.

Повече информация за Google. Както и Декларацията за поверителност на Google можете да намерите на: www.google.com/privacy/ads/ /

d) Ползване на Google AdSense

На нашия уебсайт се ползва онлайн услугата Google AdSense на Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия (наричан по-долу за краткост "Google").

Тази услуга позволява прехвърлянето на рекламно съдържание към трети страници, като показваните на трети страници реклами се пускат по съобразен със съдържанието на третите страници начин. Освен това с помощта на генерирането на индивидуални потребителски профили това позволява таргетиране на потребителите на уеб сайтовете въз основа на интересите им.

По този начин употребата на Google AdSense ни позволява да показваме пасващи реклами на сайта си.

За изпълнение на Google AdSense се ползват бисквитки, които се поставят на устройството на потребителя, с чиято помощ Google може да анализира начина, по който потребителите ползват нашата страница. При всяко посещение на нашата страница или онези нейни подстраниците, към които е свързан Google AdSense, на интернет браузъра бива наредено да прехвърли към Google лични данни, като напр. IP адреса. Това е един от начините, по които Google е в състояние да определи произхода на потребителя, въз основа на което изчислява тарифата си.

Освен това Google AdSense поставя т.нар. проследяващ пиксел, т.е. миниатюрно графично изображение, интегрирано в уеб сайта, с чиято помощ може да анализират регистрационните файлове за целите на статистическия анализ. Благодарение на този анализ Google може например да определи дали, кога и за какъв период е била отворена дадена уеб страница от даден потребител, както и какви връзки е проследил потребителят. По този начин също така е възможно проследяването на потребителския поток на нашата страница.

Докато бисквитката на Google AdSense се намира на устройството Ви, Ваши лични данни, като например Вашия IP адрес и други, които са необходими за регистриране и изчисляване на стойността на показваното рекламно съдържание, се прехвърлят към сървъри на Google, които най-често се намират в САЩ. Освен това е възможно Google да прехвърля тези данни към трети страни. С доставчика е сключен необходимият договор във връзка със закона за защитата на личните данни.

Ако имате акаунт в Google, Google може и да обединява събраните чрез проследяване данни.

По-подробна информация за обработването на данни от страна на Google можете да намерите на следната връзка: https://www.google.bg/intl/bg/adsense/start/. Декларацията за поверителност на Google можете да намерите на: www.google.com/privacy/ads/.

Инструментите на Google се ползват въз основа на Вашето съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква а) ОРЗД ЕС. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като последвате връзката https://adssettings.google.com.  Оттеглянето на съгласието Ви важи само за устройството и уеб браузъра, за който е подадено. Ако е необходимо, моля, повторете процедурата за всички Ваши устройства. Ако изтриете бисквитката за отказ, ще бъдете помолени отново за съгласие за прехвърляне на данни.

Освен това можете да конфигурирате браузъра си по съответния начин, за да забраните показването на реклами от трети страни. Можете да забраните проследяването от Google за постоянно и през съответната добавка за най-разпространените видове браузъри, която можете да изтеглите и инсталирате от следния адрес: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

17. Приставки на социалните медии

На този уебсайт са поставени различни приставки на социалните медии. Примери за това са бутона “Харесване” на Facebook или бутоните за споделяне на различни мрежи.

Ако решите да ползвате някой от вградените компоненти на социалните медии, ще бъде осъществена пряка връзка към съответна социална мрежа. Тогава съдържанието на приставката ще бъде прехвърлено от съответната социална мрежа направо във Вашия браузър и оттам ще бъде свързано с уебсайта.

Свързването на тези приставки на нашата страница става с т.нар. решение “Shariff”, разработено от компютърното списание c’t. Това означава следното:

Обичайните компоненти на социалните медии прехвърлят потребителски данни при всяко отваряне на страница, като по този начин дават на социалните мрежи точна информация за начина Ви на сърфиране (проследяване на потребителя). За целта не е необходимо нито да сте влязъл, нито да сте потребител на дадената мрежа.

Компонентите за социални медии на Shariff осъществяват пряка връзка между социалната мрежа и посетителя на уеб страницата, чак когато последният активно щракне върху бутона. По-подробна информация по тази тема можете да намерите на www.heise.de.

Като активирате съответния бутон, се съгласявате със събирането и прехвърлянето на данни към съответната социална мрежа. Можете по-всяко време да оттеглите съгласието си пред страницата на съответната социална мрежа.

При активиране на приставката съответната социална мрежа получава информация, че сте отворили дадена страница в нашия уебсайт. Ако сте влезли в социалната мрежа, то от този момент нататък тя може да разпредели посещението Ви към потребителския Ви профил, дори и да не натиснете бутона втори път. При взаимодействие с приставката от Ваша страна, например при повторно натискане на бутона “Харесване” или при публикуване на коментар, съответната информация бива прехвърлена от браузъра Ви директно към съответната социална мрежа, къде бива записана.

Дори и да нямате профил там, съответната мрежа може да събира данни за Вас, като напр. Вашия IP адрес.

Ако не искате дадена социална мрежа да събира данни за Вас от нашия уебсайт, трябва да излезете от профила си в социалната мрежа, преди да отворите сайта ни. Освен това можете да инсталирате блокиращи приставки за браузъра си.

Обръщаме Ви внимание, че при ползване на компоненти на социалните мрежи в обичайния случай се извършва прехвърляне на данни към САЩ или други държави извън ЕС. Със съответните доставчици е сключен необходимият договор във връзка със закона за защитата на личните данни.

a) Включване на компоненти на мрежата Twitter

Нашият уебсайт ползва компоненти (тук: “Twitter бутон” на социалната мрежа Twitter, която се управлява от Twitter International Company, The Academy, 42 Pearse Street, Dublin 2, Ирландия (наричана по-долу за краткост “Twitter”).

 

При посещение на някоя от страниците на уебсайта ни, която съдържа такъв бутон, при активиран бутон Вашият браузър може да осъществи пряка връзка със сървърите на Twitter. Съдържанието на бутона ще бъде прехвърлено от Twitter направо във Вашия браузър и оттам ще бъде свързано с уебсайта. В този случай ние нямаме никакво влияние върху обхвата на данните, които Twitter събира с бутона, но допускаме, че се извършва регистрация на IP адреса.

Повече информация за целите и обхвата на събираните от Twitter данни, както и по-нататъшната обработка и ползване на данните от тяхна страна, в т.ч. свързаните с това права и възможности за прекратяване на събирането на данни с цел защита на неприкосновеността на личния живот можете да намерите в Информацията за защита на личните данни на Twitter, която може да намерите на следния адрес: https://twitter.com/en/privacy 

b) Включване на компоненти на мрежата Instagram

Нашият уебсайт ползва компоненти (тук: “Insta бутон”) на социалната мрежа Instagram, който се управлява от Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия (наричана по-долу за краткост “Facebook”).

При посещение на някоя от страниците на уебсайта ни, която съдържа такъв бутон, при активиран бутон Вашият браузър може да осъществи пряка връзка със сървърите на Facebook. Съдържанието на бутона ще бъде прехвърлено от Facebook направо във Вашия браузър и оттам ще бъде свързано с уебсайта. В този случай ние нямаме никакво влияние върху обхвата на данните, които Facebook събира с бутона, но допускаме, че се извършва регистрация на IP адреса.

Повече информация за целите и обхвата на събираните от Facebook данни, както и по-нататъшната обработка и ползване на данните от тяхна страна, в т.ч. свързаните с това права и възможности за прекратяване на събирането на данни с цел защита на неприкосновеността на личния живот можете да намерите в Информацията за защита на личните данни на Facebook, която може да намерите на следния адрес: https://help.instagram.com/519522125107875.

c) Включване на компоненти на мрежата LinkedIn

Нашият уебсайт ползва компоненти (тук: “LinkedIn приставка”) на социалната мрежа LinkedIn, която се управлява от LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ирландия (наричана по-долу за краткост “LinkedIn”).

При посещение на някоя от страниците на уебсайта ни, която съдържа такъв бутон, при активиран бутон Вашият браузър може да осъществи пряка връзка със сървърите на LinkedIn. Съдържанието на бутона ще бъде прехвърлено от LinkedIn направо във Вашия браузър и оттам ще бъде свързано с уебсайта. В този случай ние нямаме никакво влияние върху обхвата на данните, които LinkedIn събира с бутона, но допускаме, че се извършва регистрация на IP адреса.

Повече информация за целите и обхвата на събираните от LinkedIn данни, както и по-нататъшната обработка и ползване на данните от тяхна страна, в т.ч. свързаните с това права и възможности за прекратяване на събирането на данни с цел защита на неприкосновеността на личния живот можете да намерите в Информацията за защита на личните данни на LinkedIn, която може да намерите на следния адрес: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

Като последвате връзката https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls имате възможност да откажете ползването на данните Ви за рекламни цели и от други услуги на LinkedIn.

d) Включване на компоненти на мрежата Pinterest

Нашият уебсайт ползва компоненти (тук: “Pinterest приставка”) на социалната мрежа Pinterest, която се управлява от Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ирландия (наричана по-долу за краткост “Pinterest”).

При посещение на някоя от страниците на уебсайта ни, която съдържа такъв бутон, при активиран бутон Вашият браузър може да осъществи пряка връзка със сървърите на Pinterest. Съдържанието на бутона ще бъде прехвърлено от Pinterest направо във Вашия браузър и оттам ще бъде свързано с уебсайта. В този случай ние нямаме никакво влияние върху обхвата на данните, които Pinterest събира с бутона, но допускаме, че се извършва регистрация на IP адреса.

Повече информация за целите и обхвата на събираните от Pinterest данни, както и по-нататъшната обработка и ползване на данните от тяхна страна, в т.ч. свързаните с това права и възможности за прекратяване с цел защита на неприкосновеността на личния живот можете да намерите в Информацията за защита на личните данни на Pinterest на следния адрес: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

e) Включване на компоненти на мрежата Xing

Нашият уебсайт ползва компоненти (тук: “Xing приставка”) на социалната мрежа Xing, която се управлява от New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Германия (наричана по-долу за краткост “Xing”).

При посещение на някоя от страниците на уебсайта ни, която съдържа такъв бутон, при активиран бутон Вашият браузър може да осъществи пряка връзка със сървърите на Xing. Съдържанието на бутона ще бъде прехвърлено от Xing направо във Вашия браузър и оттам ще бъде свързано с уебсайта. В този случай ние нямаме никакво влияние върху обхвата на данните, които Xing събира с бутона, но допускаме, че се извършва регистрация на IP адреса.

Повече информация за целите и обхвата на събираните от Xing данни, както и по-нататъшната обработка и ползване на данните от тяхна страна, в т.ч. свързаните с това права и възможности за прекратяване на събирането на данни с цел защита на неприкосновеността на личния живот можете да намерите в Информацията за защита на личните данни на Xing на следния адрес: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy 

f) Включване на компоненти на портала за видеоклипове YouTube

Нашият уебсайт ползва компоненти (тук: “YouTube приставка“) на портала за видеоклипове YouTube, който се управлява от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия (наричана по-долу за краткост “Google”).

При посещение на някоя от страниците на уебсайта ни, която съдържа такава приставка, при активирана приставка Вашият браузър може да осъществи пряка връзка със сървърите на Google. Отвореното видео ще бъде прехвърлено от Google направо във Вашия браузър и оттам ще бъде свързано с уебсайта. Освен това сървърът на YouTube ще бъде уведомен, коя от нашите страници сте посетили.

Повече информация за целите и обхвата на събираните от Google данни, както и по-нататъшната обработка и ползване на данните от тяхна страна, в т.ч. свързаните с това права и възможности за прекратяване на събирането на данни с цел защита на неприкосновеността на личния живот можете да намерите в Информацията за защита на личните данни на Google, която може да намерите на следния адрес: https://www.google.bg/intl/bg/policies/privacy.

g) Включване на компоненти на портала за видеоклипове Vimeo

Нашият уебсайт ползва компоненти (тук: “Vimeo приставка“) на портала за видеоклипове YouTube, който се управлява от Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, САЩ (наричана по-долу за краткост “Vimeo”).

При посещение на някоя от страниците на уебсайта ни, която съдържа такава приставка, при активирана приставка Вашият браузър може да осъществи пряка връзка със сървърите на Vimeo. Отвореното видео ще бъде прехвърлено от Vimeo направо във Вашия браузър и оттам ще бъде свързано с уебсайта. Освен това сървърът на Vimeo ще бъде уведомен, коя от нашите страници сте посетили.

Информация относно целите и обхвата на събираните данни, както и относно по-нататъшната обработка и употреба на данните можете да намерите в Декларацията за защита на данните на Vimeo на https://vimeo.com/privacy. Настройки за защита на личните Ви данни можете да откриете на следния адрес: https://vimeo.com/cookie_policy.  

18. Вградени изображения

Нашият сайт използва изображения от Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Ирландия.

Вграждането на съдържание от Getty Images става, като на нашия уебсайт се ползва код за вграждане (HTML код). Този код за вграждане служи за това едновременно със зареждането на страницата да бъде заредено и желаното външно съдържание от външен сървър и то да бъде показано на потребителя на посетената от него страница. Това външно съдържание се зарежда своевременно с отварянето на собствената ни страница.

За да може външният сървър да предостави заявеното съдържание на потребителя, трябва да му бъде предоставен IP адреса на съответния потребител, така че собственикът на външния сървър да го регистрира и евентуално да го ползва за собствените си цели. Освен това е възможно Getty Images да регистрира допълнителни данни, като например страницата, от която е изпратена заявката, вида на използвания браузър или езика на браузъра.

Бихме искали да обърнем внимание на факта, че uvex group няма влияние върху това какви други данни освен IP адреса се събират от Getty Images и за какви вътрешни цели се ползват те.

Подробна информация за вграждането на изображения от Getty Images можете да намерите на https://www.gettyimages.com/resources/embed?language=en-US, Информация за събираните от Getty Images данни и употребата им можете да намерите в Декларацията за поверителност на Getty Images на следния адрес: https://www.gettyimages.de/company/privacy-policy 

19. Уеб шрифтове

С цел уеднаквяване на представянето на шрифтовете на нашия уебсайт ние ползваме т.нар. уеб шрифтове, т.е. шрифтове, които при отваряне на страницата с браузъра се зареждат от външен източник и се запазват в буферната памет на браузъра. Така се гарантира, че уебсайтът ни се представя еднакво и в четим вид на всички потребителски устройства без оглед на използвания браузър.

Доставчик на използваните от нас уеб шрифтове е Monotype GmbH, Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg (Monotype), която е собственик на страницата www.fonts.com.

За да зареди и покаже уеб шрифтовете, съответният браузър трябва да осъществи връзка със сървърите на fonts.com. По този начин доставчикът разбира, че нашата страница е била отворена от IP адреса на Вашия браузър.

Правното основание за ползване на уеб шрифтове е чл. 6, ал. 1, буква е) ОРЗД ЕС (законен интерес).

Ако Вашият браузър не поддържа показването на уеб шрифтове, на тяхно място ще се използват шрифтовете по подразбиране на Вашето устройство, което е възможно а доведе до ограничаване на качеството на показване.

Фирма Monotype е публикувала на страницата си допълнителна информация относно обработването на данни от fonts.com:www.fonts.com/info/legal и www.fonts.com/info/legal/privacy 

Бихме искали да Ви обърнем внимание, че нямаме влияние върху това, дали и как fonts.com ползва Вашите данни за собствените си цели.

 

20. Връзки към социалните медии

На нашия уебсайт можете да намерите връзки към услугите на социалните медии Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest и Instagram. Връзките към услугите на социалните медии се разпознават по логото на съответната фирма. Когато последвате тези връзки, ще се отворят страниците на uvex group в съответната социална медия. При щракване върху връзката на дадена социална медия се осъществява връзка със сървъра на съответната социална медия. Така на сървъра на съответната социална медия се съобщава, че сте посетили нашия уебсайт. Освен това на доставчика на услугата “социална медия” се предоставят допълнителни данни. Такива например са:

 • адрес на сайта, на който се намира активираната връзка
 • дата и час на отваряне на уебсайта или на активиране на връзката
 • информация относно използваните браузър и операционна система
 • IP адрес

Ако по време на активиране на връзката сте влезли в съответната социална медия, доставчикът на услугата “социална медия” може да е в състояние да установи потребителското Ви име и в някои случаи дори истинското Ви име и да асоциира тази информация с личния Ви потребителски профил в социалната медия. Можете да изключите възможността за асоцииране с личния Ви потребителски профил, като преди това излезете от него.

Сървърите на услугите за социални медии се намират в САЩ и в други държави извън Европейския съюз. Поради това доставчикът на услугата “социална мрежа” може да обработва данните и в държави извън Европейския съюз. Моля, обърнете внимание, че дружествата в тези държави са обект на законодателство в областта на защитата на личните данни, което не защитава личните данни в общия смисъл в същия обхват, в какъвто се разпростира защитата им в държавите членки на Европейския съюз.

Моля, обърнете внимание, че нямаме контрол върху обхвата, вида и целите на обработването на данни от доставчика на услугата “социална медия”. По-подробна информация за ползването на данните Ви от вградените в нашия уебсайт услуги за социални медии можете да намерите в Правилника за защита на личните данни на съответната услуга “социална медия”.

21. Връзки към други доставчици

Нашият уебсайт съдържа и ясно разпознаваеми връзки към уебсайтовете на други фирми. Доколкото има налични връзки към сайтовете на други доставчици, ние нямаме контрол върху тяхното съдържание. Поради това не можем да предоставим гаранции или да поемем отговорност за това съдържание. За съдържанието на тези страници винаги отговаря съответният доставчик или собственик на страницата.

Свързаните сайтове са проверени за евентуални незаконосъобразности и явни правонарушения към момента на свързването. По време на свързването не е открито незаконосъобразно съдържание. Въпреки това от нас не може да се очаква да извършваме непрекъснати проверки на свързаните страници за законови нарушения, без да има конкретна причина за това. Ако научим за законови нарушения, то тези връзки ще бъдат незабавно изтрити.

22. Онлайн продукти за деца

Лица под 16 години нямат право да предоставят лични данни или декларации за съгласие без съгласието на законните си настойници. Бихме искали да насърчим родителите и настойниците да вземат активно участие в онлайн дейностите и интересите на децата си.

23. Декларация за поверителност / Забележки относно защитата на личните данни в социалните медии

Фирма uvex group поддържа профили в “социалните медии” и най-вече във Facebook, Instagram, YouTube, Xing, Pinterest и LinkedIn. Доколкото имаме контрол върху обработването на данните Ви, можем да гарантираме, че действащото законодателство в областта на защитата на личните данни се спазва.

По-долу можете да намерите най-важната информация относно правото в областта на защитата на личните данни във връзка с профилите ни.

a) Име и адрес на отговорното за дейността лице

Освен uvex group отговорност за фирмените профили по смисъла на Общия регламент за защита на данните на ЕС (ОРЗД ЕС), както и по смисъла на всякакви други правилници във връзка със защита на личните данни, носи

 • Facebook: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия
 • Instagram: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия
 • YouTube: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия
 • Xing: New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Германия
 • Pinterest: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ирландия
 • LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ирландия

Вие ползвате тези платформи и функциите им на своя отговорност. Това важи най-вече за интерактивните функции (напр. коментари, споделяне, оценка).

Освен това Ви обръщаме внимание, че в този случай данните Ви могат да бъдат обработвани извън пространството на Европейския съюз. С всеки един от доставчиците е сключен необходимия договор във връзка със закона за защитата на личните данни.

b) Цели и законово основание

Ние лично поддържаме фен сайтовете, за да общуваме с посетителите им и по този начин да ги информираме за нашите продукти.

Освен това събираме данни за статистически цели, за да можем да продължим да развиваме и оптимизираме съдържанието и да представяме продуктите си по по-атрактивен начин. Необходимите за целта данни (напр. общ брой посещения на сайта, дейности в сайта и предоставени от потребителите данни, взаимодействия) се подготвят и ни се предоставят от социалните мрежи. Ние нямаме никакъв контрол върху събирането и представянето им.

Освен това личните Ви данни се обработват както от доставчиците на социалните медии, така и от uvex group за пазарно-изследователски и рекламни цели. Това ни дава възможност напр. да създаваме профили на ползването въз основа на Вашето поведение като потребител и интересите, към които то сочи. По този начин освен другото могат да Ви бъдат показвани реклами във и извън тези платформи, които отговарят на Вашите интереси. За тази цел обикновено на Вашия компютър се запазват бисквитки. Независимо от това в потребителските Ви профили могат да бъдат запазвани и данни, които не се събират директно от Вашите устройства. Запазването и анализът става и с данни от различни устройства, като това важи най-вече, но не единствено, за случаите, при които сте регистрирани като член, но не сте влезли в съответните платформи.

Ние не събираме и не обработваме никакви лични данни извън описаните.

Фирма uvex group обработва личните Ви данни въз основа на законния си интерес за ефективно информиране и общуване съгласно чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква е) ОРЗД ЕС.

 

Ако бъдете помолени да дадете съгласието си за обработване на личните Ви данни, т.е. ако дадете съгласието си чрез потвърждаване с бутон или подобен инструмент (съгласие), обработването става въз основа на чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква а), чл. 7 ОРЗД ЕС.

 

c) Вашите права / Възможност за възражение

Ако сте член на социална мрежа и не желаете мрежата да събира данни за Вас през нашия профил и да ги обединява със запазените Ви данни като член на съответната мрежа, трябва

 • да излезете от профила си, преди да посетите фен страницата ни в съответната мрежа,
 • да изтриете наличните бисквитки на Вашето устройство и
 • да затворите и да стартирате браузъра си отново.

След повторен вход обаче отново ставате разпознаваеми за мрежата в качеството си на конкретен потребител.

Информация за съответните видове обработване и възможностите Ви за възражение (отказ) можете да намерите на следните страници:

 • Facebook:

Политика за данни: https://www.facebook.com/about/privacy/

Отказ: https://www.facebook.com/settings?tab=ads и  http://www.youronlinechoices.com

 • Instagram:

Политика за данни: https://help.instagram.com/519522125107875

Отказ: https://thenai.org/opt-out и http://www.youronlinechoices.com

 • YouTube:

Декларация за поверителност: https://policies.google.com/privacy

Отказ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg и  https://www.youronlinechoices.com

 • Xing:

Декларация за поверителност: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Отказ: http://www.youronlinechoices.com

 • Pinterest:

Декларация за поверителност: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Отказ: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

 • LinkedIn:

Декларация за поверителност: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Отказ: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy и http://www.youronlinechoices.com

В общия случай имате следните права във връзка с обработването на личните Ви данни:

Право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на възражение, право на преносимост на данните и право на подаване на жалба за неправомерно обработване на личните Ви данни до компетентния надзорен орган.

 

Тъй като uvex group няма пълен достъп до личните Ви данни, когато упражнявате правата си, трябва да се обърнете директно към доставчиците на услугата “социална медия”, тъй като всеки един от тях има достъп до личните данни на потребителите си и е в състояние да предприеме съответните мерки и да предостави информация.

 

d) Ако въпреки това имате нужда от помощ, ще се опитаме да Ви бъдем полезни. Моля, обърнете се към длъжностното лице по защита на данните по посочения по-горе път. Забележка относно авторското право и сродните му права

Ако желаете да публикувате изображение, текст, чертежи, видео, музика и т.н. в нашите страници, то трябва да знаете, че по този начин е възможно да отстъпвате всичките си права за ползване на мрежата, което може да доведе до правни последствия за Вас, ако не Вие сте авторът или собственикът на правата върху тях.